Tudengile

Konsultatsioonid

Konsultatsioonid on vaid vahetu suhtlemise vormis kas kohapeal või online kõne teel. Kirjalikul teel konsulteerimine pole võimalik. MS Teamsi, Skype või sotsiaalmeedia tekstisõnumeid ei jälgita.

Kohapealne konsultatsioon
Esmaspäeviti kl 1700-1830, neljapäeviti 1530-1730 SOC353. Saadaval pooletunnised slotid. Aeg tuleb broneerida Outlooki booking mooduli kaudu SIIN.

Online konsultatsioon
Skype või MS Teamsi teel võib helistada igal ajal; aega eelnevalt kokku leppida ei ole vaja, lihtsalt helista. Kui õppejõud ei vasta ja on hõivatud, siis palun proovi hiljem uuesti. Helistada võib iga päev kuni kl 20ni, ka nädalavahetustel. Reeglina saab eelnevalt aega kokku leppida vaid kohapealsetele konsultatsioonidele. Online konsultatsioonide jaoks aega kokku ei lepita. Online kõneks otsi Teamsis nime järgi ning Skypes kasutajanime tarmokoppel.

Kursused

MMO5580 Digital transformation / Digitaalsed muutused

Kursus tutvustab digitaliseerimise võimalusi, et ettevõte suudaks töötada kiiremini, vähendada kulusid, ühendades ettevõtte protsessid ja ressursid. Üks fookustest on tehisintellekti teemal. Kursuse käigus omandame ülevaate, kuidas digitaliseerimise lahendusi rakendada organisatsiooni erinevatel tasemetel ning erinevates majandusvaldkondades. Kursusega arendame ka oskusi digirakenduste valimiseks ja seeläbi efektiivsete äriprotsesside kavandamiseks ning realiseerimiseks. Seda kursust antakse nii eesti kui inglise keeles.

Kursuse etugi Moodles (kursuse deklareerinud tudengitele)

Kursuse ainekaart õppeinfosüsteemis (ÕIS)

MMT5790 Tarkvaratehnoloogiad

Kursus annab ülevaate tarkvaratehnoloogiate rakendamisest, tellimisest ja haldamisest organisatsioonis ning kirjeldada infosüsteemidega seonduvaid sotsiaalseid, eetilisi, majanduslikke ja juriidilisi aspekte. Kurusel räägitakse infosüsteemidest ja spetsiifilisemalt tarkvarasüsteemidest. Tuuakse esile seos tarkvara ja ettevõtete eesmärkide vahel. Käsitletakse tarkvaraprojektide juhtimist. Puudutamata ei jää ka tarkvaraga kaasnevad sotsiaalsed ning eetilised aspektid. Vaatame läbi tarkvara peamised arhitektuurivariandid, andmebaasid ja turvalisuse.

Kursuse etugi Moodles (kursuse deklareerinud tudengitele)

Tehisintellekti alused

Kursuse eesmärk on pakkuda sissejuhatus tehisintellekti (AI) ja selle rakendustesse erinevates valdkondades. Õppurid õpivad tehisintellekti põhitõdesid, sealhulgas saavad ülevaate masinõppest, süvaõppest, närvivõrkudest ja loomuliku keele töötlemisest. Kursusel käsitletakse ka tehisintellektiga seotud eetilisi kaalutlusi ja selle mõju ühiskonnale.

Kursuse etugi Moodles (kursuse deklareerinud õppuritele)

Praktilised tööd

Kursused hõlmavad praktilisi töid, mille käigus enamasti õpitakse koostama või testima äritegevuse praktikas reaalselt toimivaid lahendusi. Õppeperioodi vältel, igal nädalal omndab õppur läbi praktikumi juurde ühe uue oskuse. Praktikumi alustatakse harjutustunnis ning lõpetatakse kodus iseseisva tööna. Praktikumid valitakse kursuse spetsiifikast ja käimasoleva AI revolutsiooni hetkeseisust lähtuvalt. Ülevaade mõnedest varasematest praktikumidest:

 • AI-revolutsiooni võimaldajad – majanduslikud, sostsiaalsed, tehnoloogilised ja poliitilised tegurid
 • Ennustav analüütika, kategooriate klassifitseerimine
 • Ennustav analüütika, regressioon (arvandmete prognoosimine)
 • Ennustav analüütika, tegevusnäitajate (aegridade) prognoosimine
 • Teiste ettevõtete jaemüügi virtuaalassistentide hindamine
 • Süvanärvivõrgumudeli treenimine töötaja produktiivsuse astme klassifitseerimiseks heli või videosisendi põhjal
 • Sisuanalüütika kasutamine kommertstekstide täiustamisel
 • Kõne-tekstiks tööriistad, koosoleku helisalvestuse transkribeerimine ja automaat-kokkuvõtte koostamine
 • Loomulik keeletõõtlus (NLP) äriprotsessides, kõnesüntees
 • Kommertskasutuse juturoboti kavandamine, ehitamine ja testimine, kasutaja taotluste (intentide) kaardistamise meetodil
 • Virtuaalassistendi ehitamine suure keelemudeli baasil
 • Finantsanalüüsi virtuaalassistent
 • Alexa skill häälvestlusroboti koostamine klientidele ettevõttega suhtlemise hõlbustamiseks
 • LLMi veebiäpi koostamine reklaamtekstide isikupärastamiseks
 • Veebikommentaaride veebikaapimise ja sentimendianalüüsi tööriista ehitamine Google Sheets baasil, et läbi massiivse andmekorje hinnata tarbijate meelsust ja turu suundumusi
 • Klienditoe vastus kliendile GPT-vestlusagendi poolt koostatuna
 • GPT kasutamine otsustoena juhtimisotsuse stsenaariumi lahendamisel
 • Virtuaalagendi kasutamine konsultandina ettevõtlusega alustamisel
 • Virtuaalagendi kasutamine konsultandina töösuhete alal
 • Virtuaalagent personalivärbamise rollis – parima kandidaadi valimine vastavalt töökoha kirjeldusele
 • Virtuaalsekretäri, kirjaroboti ehitamine, mis saab aru kliendi päringust ning oskab sellele vastuse koostada ja ära saata
 • Vastuskirja genereerimine kliendi päringule lähtuvalt varasemate klientidega kirjavahetusest, vektorandmebaasi meetodil
 • Riskihindamise tööriist suure keelemudeli baasil
 • Äriprotsesside automatiseerimisplatvormid (Zapier, Make)
 • Graafandmebaaside kasutamine ettevõtte oskusteabe talletamiseks
 • LLMil põhineva virtuaalagendi edasijõudnud funktsioonid – internetiotsing ja Verbose

Juhendamine

Tarmo poole võid pöörduda kui otsid juhendajat oma lõputööle. Kui on mõttes teema, mis Sinu arvates võiks sobida minu üldise uurimissuunaga, siis paku see välja.

Juhendatavad uurimisteemad

 • Digipööre – äriprotsesside digitaliseerimine, digimuudatuste juhtimine
 • Vestlusagendid (CA), virtuaalassistendid (VA), vestlusrobotid, suured keelemudelid (LLM)
 • Ennustav analüütika, prognoosimine
 • AI riistvara juurutamine äriprotsessides – pilvandmetöötlus, servtöötlus jne.
 • AI juhtimises – otsustugisüsteemid, reeglipõhised lähenemisviisid, otsustuspuud jne.
 • AI turunduses – kliendikäitumise analüüsimine, kliendirahulolu, automatiseeritud sisuloome ja sisuanalüüs, kliendikäitumise prognoosimine, isikupärastatud turundus, tarbijate tagasiside analüüs jne.
 • AI klienditeeninduses – vestlusrobotid, sentimentanalüüs, klienditoe automatiseerimine jne.
 • AI äritegevuses – tööstus 4.0, nutikas tootmine, tarneahela optimeerimine, ennetav hooldus, protsesside automatiseerimine jne.
 • Tehisintellekt rahanduses – finantsanalüüs, riskihindamine, pettuste avastamine jne.
 • Tehisintellekt inimressurssides – värbamine, töötajate tulemuslikkuse analüüs, töötajate heaolu/töölt puudumise hindamine, personalianalüütika, töötajate tootlikkuse hindamine ja parandamine jne.
 • Tehisintellekt töötervishoius ja tööohutuses – automatiseeritud riskianalüüs, riskimonitooring, riskiprognoosimine, riskikommunikatsioon jne.
 • muud sobivusuuringud tehisintellekti kasutamise kohta ettevõtluses.

Mis on uuritav innovatiivne lahendus?
Uurimistöö käsitleb üldjuhul mõnda innovatiivset lahendust või meetodit, mis võimaldab mingi tegevust ettevõttes efektiivsemalt teha. Innovatiivne lahendus võib olla juba töös olev lahendus või siis mida tudeng ise käepäraste vahenditega testib või palub testisikutel testida/ hinnata. Uurimistöö selgitab välja, kas uus meetod on tõepoolest tavapärasest meetodist tõhusam.

Milliseid andmeid koguksid?
Uurimistöö puhul on keskseks küsimuseks andmed. Mõtle sellele, kas 1) andmeid võetakse olemasolevast äriprotsessist või 2) andmed tuleb ise genereerida, n eksperimendi, lahenduse proovimise ja küsitluse teel.

Näidis-uurimisteemad

Varasemate uurimistööde ja statistika näited